Impozit pe activitatea de exploatare forestieră/ CAS pentru venituri din silvicultură

Sursa:
Fordaq
Vizualizări:
2190
  • text size

Motto: “ Țăran:-Bine, dar recolta a fost slabă, cum să plătim dublu?

-Săracii  trebuie sa fie foarte săraci iar bogatii foarte bogati! »

(replica din Mania  Grandorii- Louis de Funes).

 

 

 

In  anul  2013- Guvernul  Ponta,  prin OUG  6/2013,  a  fost  introdusă  o taxă  de 0,5  %  pentru activitatea  de exploatare  a resurselor  naturale, fiind inclusă  aici  si  activitatea  de exploatare  forestieră  -  Cod  Caen  0220- in mod  explicit.

Desi initial  a  fost gandită  ca  o taxa temporară  pentru  o  perioadă  de 2 ani,  aplicabilitatea  taxei  a fost extinsă succesiv  , ultima  dată  prin OUG  114/2018,  astfel  incât termenul  actual  de aplicare  este  până  in 2021  !

Textul  ordonantei  a rămas  practic  neschimbat:

"Art. 1. -

(1) Începând cu data de 1 februarie 2013 se instituie impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, în condițiile prezentei ordonanțe.

(2) Activitățile care intră sub incidența prevederilor alin. (1) sunt: exploatarea forestieră (cod CAEN 0220), extracția cărbunelui superior (cod CAEN 0510), extracția cărbunelui inferior (cod CAEN 0520), extracția petrolului brut (cod CAEN 0610), extracția minereurilor feroase (cod CAEN 0710), extracția minereurilor de uraniu și toriu (cod CAEN 0721), extracția altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN 0729) și alte activități extractive (cod CAEN 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899).

Art. 2. -

(1) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) se datorează de operatorii economici, inclusiv filialele acestora și/sau operatorii economici aparținând aceluiași grup de interes economic, care desfășoară activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2).

(2) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) se datorează și de către operatorii economici care au licențe de exploatare a resurselor menționate la art. 1 alin. (2), dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN. Sunt asimilate licențelor de exploatare și permisele de exploatare emise potrivit legii.10/10/2013 - alineatul a fost modificat prin Lege 261/2013

(3) Pentru activitatea de exploatare forestieră, impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) se datorează de către operatorii economici care exploatează masa lemnoasă în baza unei autorizații de exploatare.

(4) În sensul prezentei ordonanțe, grupul de interes economic este definit potrivit dispozițiilor titlului V din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) este de 0,5% și se aplică asupra veniturilor obținute de operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (1) - (3), care sunt calculate după cum urmează:10/10/2013 - alineatul a fost modificat prin Lege 261/2013

a) operatorii economici care exploatează resursele naturale și le valorifică ca atare sau în urma unui proces de prelucrare/pregătire/sortare fără a fi folosite de aceștia pentru obținerea altor tipuri de produse datorează impozit pentru veniturile obținute din valorificarea acestora;

b) operatorii economici care folosesc resursele naturale exploatate ca materii prime pentru obținerea altor produse (de exemplu, produse energetice) și al căror preț este cotat la bursă datorează impozit pentru partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime. Partea din venit corespunzătoare valorii materiilor prime se determină după următoarea formulă:

VMP = QV x K x PM
K= QC/(QO + ΔS),

unde:

VMP = venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime;

QV = cantitatea totală de produse finite vândute în luna de referință (fără a considera mărfurile reprezentând produse similare achiziționate de la terți);

K = coeficientul de producție mediu;

PM = media aritmetică a prețurilor de referință pe sortimente de resurse naturale, stabilite de autoritatea competentă în raport de cotațiile internaționale ale acestor resurse naturale, valabile pentru luna pentru care se calculează impozitul;

QC = cantitatea de resurse naturale consumată în procesul de producție în luna de referință (fără a lua în considerare resursele naturale achiziționate de la terți);

QO = cantitatea totală de produse finite obținute în luna de referință;

ΔS = variația netă a semifabricatelor realizată în luna de referință (cantitatea de semifabricate la sfârșitul lunii de referință minus cantitatea de semifabricate la începutul lunii de referință).

În situația în care operatorii economici nu desfășoară activități de procesare a resurselor naturale într-o lună (nefiind astfel posibilă obținerea unui coeficient de producție mediu în luna de referință), dar vând produse finite din stoc, se va folosi coeficientul de producție mediu determinat în ultima lună cu activitate de procesare;

c) în cazul operatorilor economici care folosesc resursele naturale extrase ca materii prime pentru obținerea altor produse (de exemplu, cărămidă, țiglă, ciment, BCA, mixturi asfaltice, betoane etc.) și al căror preț nu este cotat la bursă, impozitul se datorează pentru partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii contabile a resurselor naturale extrase utilizate pentru obținerea produselor finite astfel comercializate, valoare în care sunt incluse și toate taxele plătite pentru exploatare. Partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii contabile a resurselor naturale extrase utilizate pentru obținerea produselor finite astfel comercializate, se calculează după următoarea formulă:Reviste (1)

VMP = QV x K x CME
K= QC/(QO + ΔS),

unde:

VMP = venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime;

QV = cantitatea totală de produse finite vândute în luna de referință (fără a considera mărfurile reprezentând produse similare achiziționate de la terți);

K = coeficientul de producție mediu;

CME = costul mediu de extracție resurse naturale pentru luna de referință;

QC = cantitatea de resurse naturale consumată în procesul de producție în luna de referință (fără a considera resursele naturale achiziționate de la terți);

QO = cantitatea totală de produse finite obținute în luna de referință;

ΔS = variația netă a semifabricatelor realizată în luna de referință (cantitatea de semifabricate la sfârșitul lunii de referință minus cantitatea de semifabricate la începutul lunii de referință).

În situația în care operatorii economici nu desfășoară activități de procesare a resurselor naturale într-o lună (nefiind astfel posibilă obținerea unui coeficient de producție mediu în luna de referință), dar vând produse finite din stoc, se va folosi coeficientul de producție mediu și, respectiv, costul mediu de extracție pentru resursele naturale, determinate în ultima lună cu activitate de procesare.

(2) Sumele aferente impozitului prevăzut la art. 1 alin. (1), calculat în condițiile prezentei ordonanțe, reprezintă pentru operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (1)(2) și (3) cheltuieli deductibile la stabilirea profitului impozabil, în condițiile prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Impozitul se datorează și pentru resursele exploatate înainte de 1 februarie 2013 și vândute după această dată.10/10/2013 - alineatul a fost introdus prin Lege 261/2013.

Art. 4. -

(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (1)(2) și (3) calculează, declară și plătesc lunar impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1), până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se calculează aceasta.

(2) Modelul și conținutul declarației privind impozitul se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 5. -

Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă venit la bugetul de stat și se administrează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Impozitul stabilit prin prezenta ordonanță se aplică până la data de 31 decembrie 2021, inclusiv.12/12/2014 - alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 80/201411/12/2015 - alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 57/201522/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 99/201607/12/2017 - alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 90/201729/12/2018 - alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 114/2018  "

 

 

 Evident, calculul  acestei  taxe este  extrem   de complicat  pentru  agentii  economici  care fac   lucrări  de  exploatare  a masei  lemnoase    si   utilizează in continuare  resursa in prelucrare  primară sau  secundară.

Din tară  ne  sunt semnalate  cazuri  de inspectii  ale  ANAF   cu  calculul retroactiv  al  taxei,  cu  calculul  taxei  cumulat  pe toată  cifra  de afaceri  pentru  că  nici  ANAF  stie  să o calculeze.

ANAF  nu  are  capacitatea  de a executa  controale  si  a calcula aceasta  taxă  pentru  toti  agentii  economici  din sectorul  de  exploatare, iar  situatia  este  frustrantă  pentru  agentii  economici  confruntati  cu controale  pe  aceasta  linie.  Dar este  posibil  sa fie  declansate  si  controale  tematice pe această  linie.

Tot prin ordonanta de urgentă (OUG 8/23.01.2013) au fost  adoptate măsurile fiscale prin care a fost introdus impozitul pentru veniturile din agricultură si silvicultura.  Intre  timp, prevederile  acestei  ordonante  au  fost preluate   si  in modificarea Codului  fiscal  din 2015  si in modificările  succesive  ale  acestuia.

 

Art. 64. - Cotele de impozitare

(1) Cota de impozit este de 10% și se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

[...] f) activități agricole, silvicultură și piscicultură;[...]

Art. 103. - Definirea veniturilor Referințe în jurisprudență (11), Reviste (6), Librăria Indaco (3)

[...]

(2) Veniturile din silvicultură și piscicultură reprezintă veniturile obținute din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase, precum și cele obținute din exploatarea amenajărilor piscicole.

[...]

Art. 104. - Determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

(1) Veniturile din silvicultură și piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activități independente -, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, contribuabilii având obligația de a completa Registrul de evidență fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse se aplică prevederile cap. X.

[...]

Art. 114. - Definirea veniturilor din alte surse

f) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - persoane juridice, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile realizate din:

1. exploatarea și valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;

2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, acordată fiecărui membru asociat;

[...]

Art. 122. - Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate

*) Potrivit art. unic, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2019, în anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în situațiile reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.23/03/2018 - Art. 122. - a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 18/2018

(1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, determinate în sistem real, au obligația de a depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se completează pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.

Concluzia  simplă: persoanele  fizice, proprietari  de păduri individual sau  membrii  ai  formelor asociative,  care  valorifică mai  mult  de 20  mc /  an, sunt  obligati  să plătească  10  %  impozit  pe venit dar  si contributii  sociale !!!!  Pentru  a fi  deductibile  in anii  următori,  pierderile  dintr-un an trebuie  declarate  la  fisc  !

Evident,  acest  calcul al  veniturilor   in  sistem  real,  prin contabilitate  in partidă simplă,  este  extrem  de complicat  pentru  cvasitotalitatea  proprietarilor  de păduri  persoane  fizice.   Pentru  impozitul  pe venit  ar fi  mult  mai  simplu  un impozit  fix, in suma  forfetară, datorat  doar de  proprietarii  de păduri   care  au peste  30  ha  pădure  (limita  stabilită  de Codul  Silvic  pentru paza  gratuită  a pădurilor-  adică  venituri  foarte  mici).

Extrem  de frustrantă  este  plata  CAS  (asigurări  sociale)  pentru  totalitatea  veniturilor  din silvicultură ale proprietarilor  de păduri  persoane fizice. Pentru  venituri,  există  o logică in impozitarea  acestora-  trebuie  simplificată modalitatea  de impozitare  din sistem  real  către  o  sumă  forfetară,  asa  cum este  pentru veniturile  agricole,  un mod  simplu  de impozitare.  Dar  care  este  logica  CAS  pentru  aceste  venituri?  CAS  se  aplică  pentru  salarii,  pentru  persoanele  care  au venituri  independente  (artisti,  avocati,  alte  activitati independente)  si nu  au venituri  din salarii.

Modul  de impozitare  pentru  proprietarii  de păduri este  extrem  de frustrant. De  remarcat  că  impozitarea    ca  IMM  este  mult  mai avantajoasă decat  daca  esti  persoana  fizica proprietar  de pădure,  fără nici  o logică.  O  persoană  fizica nu  ar trebui niciodată  să fie  impozitată  mai mult  decât  o  societate !

Aceste  impozite, taxa pe exploatarea  resurselor naturale-aplicabilă    si  sectorului  de exploatare  forestieră- si  impozitarea  in sistem  real  a veniturilor  din silvicultură ,  sunt  profund injuste.  Au  fost  introduse  intr-o  foame  de bani  a bugetului  de stat  si  au rămas  acolo  si  este  posibil  să fie  utilizate  de ANAF in actuala  foame  de bani  a bugetului  de stat.

De remarcat  că  Ministerul  Apelor si  Padurilor  are  restante  in plata  compensatiilor  pentru  functiile  de protectie  ale  pădurilor  conform HG 447/2017.  Practic  aceste  compensatii  nu  au fost  plătite  decât  in proportie  foarte  mică  pentru  anul  2018.  Cum  este  posibil  ca unii  proprietari  să primească  compensatiile, iar  celor  mai multi  să li  se spună  că s-au terminat  banii ?

Acest  cadru  fiscal-  cu taxe  si impozite  foarte  greu  sau imposibil  de calculat cum  este  taxa  pe  exploatarea resurselor  naturale pentru  activitatea  de  exploatări  forestiere  si  CAS pentru  veniturile  si silvicultura, calculate in sistem real,  injuste (  CAS  pe  veniturile  din silvicultura),    taxe  pe care  le  platesc  doar  agentii  economici  care  au ghinionul  sa  faca  obiectul unui control tematic  al  ANAF,  cu grad  de conformare voluntară  redusă  datorită  tocmai  neclaritătilor  de calcul  si  caracterului  injust  al acestora - acest  cadru  fiscal  deci produce  foarte  multă  frustrare  si un sentiment  de nedreptate.  Si lipsă  de respect  fată  de lege,  pentru  că  este  stupidă  si injustă.

La  fel  de injusta    este  neplata compensatiilor  pentru  proprietatii  cu păduri in categoriile  functionale  T1  si T2.

In plus, statul  nici  nu  are  capacitatea  de  a colecta  aceste  impozite, sumele  colectate  sunt infime  fată  de costurile  de colectare.

Pe  fondul  deteriorării  situatiei  economice  a sectorului  forestier, aceste  situatii  devin si  mai  apăsătoare.

Invităm  Ministerul  Apelor  si  Pădurilor  să preia  aceste  teme,  să le  puna  in dezbatere  si  sa initieze demersurile  legislative care  se impun.  Si  desigur,  partidele  politice care au atat  de putină expertiză atunci  când  vorbesc  despre  sectorul  forestier,  pot  prelua  temele  dacă  vor  sa spună  ceva care  să  aibă  sens  in campania  electorală.

Nota: analiza  legislativă  a fost  elaborată  cu  suportul  platformei  de  consultantă  Lege  5 dezvoltată  de Indaco,  pachet  legislativ  care  poate  fi  achizitionat  ca bonus  la abonamentele  Fordaq.   Vă invităm  sa  solicitati  o ofertă in acest  sens.

 

 

 

Postează un comentariu
Arata 2 comentarii :

Felicianu Jiboteanu
orice venit este impozabil; nu cred ca exista o tara care sa nu impoziteze veniturile, mai mult sau mai putin.Modul de calcul insa lasa de dorit, foarte alambicat ca de altfel tot sistemul legislativ, cu norme de aplicare la norme ,etc.
Marius Craciunescu
Normal ar fi,pentru proprietarii de paduri cu sub 30Ha,sa nu se perceapa nici un fel de impozit.Doar se plateste destul pentru paza si impozitul padurii.In tara asta totul este o hotie.....nici nu este de mirare....daca suntem condusi de hoti!